Årsmötes protokoll för 2019

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE 1 LYSEKILMUNKEDALS NATURSKYDDSFÖRENING
Måndag 25 mars 2019 kl. 19.00 i Lysekils Folkets Hus.
1. Mötets öppnande.
Ordföranden Inge Löfgren hälsade välkommen.
2. Val av mötesordförande.
Sittande, Inge Löfgren valdes.
3. Val av mötessekreterare. Bernt Andersson valdes.
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, att jämte mötesordförande justera protokollet.
Dessa blev Ulrika Karlsson och Tom Hagström.
5. Föreslagen dagordning godkändes.
6. Mötets behöriga utlysande. Godkändes.
7. Verksamhetsberättelse för år 2018. Denna föredrogs i korthet.

8. Ekonomisk redovisning genom resultat- och balansräkning.
Kassören Ulrika Karlsson sammanfattade och sade att vi har plus i kassan, bl.a. 8120 kronor i återbäring från Riks.
Beslutades att förlänga stödet till berguven på Nordens Ark med 1200 kr.

9. Revisorernas redogörelse.
Denna upplästes av revisor Hans Erik Ringström och godkändes.

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen. Denna gavs ansvarsfrihet.

11. Val av ordförande för ett år. Inge Löfgren omvaldes.

12. Val av styrelseledamöter för ett resp. två år (minst fyra ledamöter).
Ulrika Karlsson omvaldes på ett år. Bernt Andersson, Thomas Andersson, Tom Hagström och Berndt-Johan Lindberg valdes till styrelseledamöter på två år vid årsmötet 2018 och har således ett år kvar.

13. Val av två revisorer.
Hans Erik Ringström valdes och omval av Karin Mattsson.

14. Val av två revisorssuppleanter. Vakant.

15. Val av valberedning.
Vakant. Styrelsen frågar några medlemmar.

16. Val av representanter till Naturskyddsföreningen i Bohuslän.
Dessa blev ordföranden Inge Löfgren och vice ordf. Tom Hagström.

17. Fastställande av verksamhetsplan.
Bevaka Preemraff och Skaftökanalen. Exkursioner i samverkan med
Västkuststiftelsen, Vägeröds dalar och Gröderhamn på Skaftö, Stångehuvud i Lysekil samt Näverkärr på Härnäset. Bernt Andersson föreslog ett besök hos konservator Roger Carlsson, Hallinden.
Inge Löfgren nämnde förslaget om Gullmarn som nationalpark. Styrelsen följer kommunens ”Blå översiktsplan”, Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets planer.

18. Ärenden som styrelsen förelägger stämman. Fanns inga.

19. Ärenden som väckts genom motioner.
Föreningen bevakar Lysekilsbanan — järnvägen.
Motion om byggnation av äldreboende i Dingle varvid naturvärden kan påverkas. Bevakar ärendet.

20. Övriga frågor.
Tom Hagström lovade att försöka hålla hemsidan uppdaterad.

21. Mötets avslutande.
Ordföranden Inge Löfgren tackade och avslutade årsmötet.
Konservator Roger Carlsson, Hallinden, höll ett uppskattat föredrag om sitt arbete och han visade upp bl.a. en hermelin, spillkråka och ejder.

Vid protokollet: Bernt Andersson Mötesordförande: Inge Löfgren

Justeras: Tom Hagström Ulrika Karlsson

Välkommen till vår hemsida 2019

 

 

 

Bild av Tom Hagström september 2017

Gårvik

 

 

Välkommen!
En hållbar framtid på en frisk och levande planet.
Naturskyddsföreningen är Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation. Vi är en demokratisk, medlemsbaserad organisation som driver viktiga natur- och miljöfrågor lokalt, regionalt, nationellt och globalt.
Naturskyddsföreningen  kretsen Lysekil Munkedal  är din lokala miljöorganisation som vill vara en naturlig hemvist för alla miljöengagerade i kommunen. Vi står inför stora utmaningar och därför

Vill hjälpa till väcka engagemang, utbilda och sprida kunskap om miljö och hälsa

Verka för att skydda och vårda vår värdefulla natur genom

Att skapa opinion, granska lokala planer,

Att utkräva ansvar av lokala makthavare.

Att hjälpa till med utbildning, information, och utåtriktade verksamheter,

Vill du vara med och påverka? Kontakta oss!

Du finner våra e-post adresser under  styrelsen

kontakta oss gärna