Om kretsen

Lysekil-Munkedals Naturskyddsförening: från kust till skog.

Lysekilskretsen bildades 1975 av Gunnar Otterlind, Rune Bollvik och Gerhart Herrman m fl. Bland annat hade man varit inblandat i skyddandet av Brofjorden, där man ville bygga kraftverk och sopstation för Lysekils kommun. Dock lyckades man inte att påverka byggandet av Scanraff, nuvarande Preemraff, som stod färdigt 1975. Föreningen gjorde en del längre mycket uppskattade resor inom landet,bland annat till Öland, Skåne och Härjedalen.

Munkedalskretsen bildades 1985 där bland andra Hervor Brandt och Stig Fredriksson var drivande i miljöarbetet. Ett stort projekt var att skydda Kynnefjäll mot exploatering, där förvaring av kärnkraftsavfall var ett alternativ enligt dåvarande regeringen. Under de sista åren på 90-talet minskade kretsen och man tog ett beslut att lägga ner eller gå ihop med en närliggande krets. Man beslöt att ta kontakt med Lysekilskretsen för diskussion. Sammanslagningen genomfördes åren 1999-2000.

Kretskommunerna skiljer sig en del från varandra. Lysekil är en kommun i det yttersta kustbandet och kännetecknas av ett stort bebyggelsetryck och då så nära vattnet som möjligt. Skyddet av stränderna är en ständigt återkommande fråga för kretsen. Munkedal kännetecknas mer av skog och jordbruk.

Även om kommunerna är ganska olika så har sammanslagningen mellan de båda kretsarna gett positiva effekter. Kretsen har bevakat, granskat och agerat i en lång rad ärenden som rört exempelvis nordens största oljeraffinaderi Preem, där utsläpps- och bullernivåer varit några av frågorna.
I gränsområdet mellan Lysekil och Munkedal, närmare bestämt på Skottefjället, planeras en större vindkraftspark. Naturskyddsföreningen har tillsammans med Skogsstyrelsen, naturpedagogen Stefan Edman och boende i området deltagit för att protestera mot föreslagen placering av vindkraftsverken.
Vindkraftsverk är en bra alternativ energikälla, men ska placeras på sådana platser som inte utgör kraftig störning för djur- och växtliv och borttagande av viktiga naturmiljöer.