Samråd Lysekil kring Cykel Bana

Något att arbeta med?

 

LYSEKILS KOMMUN 

Dnr: SBN B2022-709 Datum: 2023-04-10 

Samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen 

Detaljplan för gångoch cykelbana Dalskogen Ulseröd, Torpet 1:51 m.fl., Lysekils kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för gångoch cykelbana Dalskogen Ulseröd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för att anlägga en ny huvudcykelled från Dalskogen till Ulseröd, mellan väg 162 och väg 161. Detta kräver en breddning av befintlig väg, huvudcykelleden beräknas ha en snittbred om 3.8 meter och är ca 2,7 km lång. Planen syftar till att kunna förbättra livskvalitén för boende och bidra till en positiv miljö och hälsoutveckling

Planförslaget är förenligt med översiktsplanens rekommendationer. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.Detaljplanen skickas ut samråd mellan 2023-04- 12 till och med 2023-05-17. Planförslaget översänds härmed för kännedom och eventuellt yttrande. Fastighetsägare som har hyresgäster ombeds underrätta dessa om planförslaget, då de inte får något eget meddelande om planarbetet

Samhällsbyggnadsnämnden inbjuder till samrådsmöte om planförslaget den 2 maj 2023, kl. 17:00 18:30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset

Anmälan sker via telefon 0523-61 33 42 till Maria Gillberg eller mejl senast 1 maj till: planochbygg@lysekil.se 

Som ett led i kommunens miljömålsarbete skickar vi inte ut handlingarn i pappersform, utan dessa finns tillgängliga kommunens hemsida, www.lysekil.se, i sökrutan skriv 

— 

detaljplaner, klicka länken detaljplaner klicka länken Cykelbanan Dalskogen- 

Ulseröd, Torpet 1:51 med flera

Planhandlingarna finns även tillgängliga i Kommunhuset, Kungsgatan 44, Lysekil, öppettider vardagar kl. 09.00-16.00

Hur lämnar jag mitt yttrande gällande planförslaget

Eventuella synpunkter planförslaget önskar vi få skriftligt via mail, alternativt 

undertecknat via post senast 2023-05-17 Obs! Skriv i yttrandet att det gäller detaljplan för cykelbana Dalskogen Ulseröd diarienummer SBN B2022-709samt ert namn och fastighetsbeteckning. Synpunkterna skickas till en av följande adresser: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 453 80 Lysekil eller epost: planochbygg@lysekil.se 

Vi ber er att formulera er tydligt och kortfattat, gärna i punktform, för att underlätta sammanställningen av inkomna yttranden

Till planhandlingarna hör plankarta och planbeskrivning. Plankartan som är det juridiskt bindande dokumentet som styr exploateringen. Planbeskrivningen förklarar varför plankartan ser ut som den gör och vad den innebär. Den redogör även för utförda utredningar

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Frida Mellgren frida.mellgren@lysekil.se eller växlen 0523 613000 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Frida Mellgren, planhandläggare 

— 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | planochbygg@lysekil.se | www.lysekil.se

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.