Seger för Strandskyddet och naturen dom i Sveahovrätt

Vi har fått en vägledande dom i Miljöverdomstolen och naturen har vunnit.
adm Tom
 
Ännu en seger för strandskyddet. En fallfärdig fabriksbyggnad vill sökande bygga om till bostad.
Uddevalla bygg o miljö sa ja.
Strandskyddarna överklagade.
Länsstyrelsen höll med oss och upphävde kommunens dispens.
Miljödomstolen höll med kommunen och upphävde länsstyrelsens upphävande.
Strandskyddarna överklagade till Miljööverdomstolen och fick rätt. MÖD upphävde Uddevalla kommuns
och Miljödomstolens dispens (beslut).
Grattis till naturen och att miljölagen har fått rätt.
MVH
Inge Löfgren
 Från: Svea hovrätt – avdelning 6 <svea.avdelning6@dom.se> Date: mån 29 maj 2023 kl 12:53 Subject: Brev från Svea hovrätt i M 7479-22
Domstol Skyddat meddelande / Encrypted message
Ämne / Subject Brev från Svea hovrätt i M 7479-22

Skogsträff i September

NiB (Naturskyddsföreningen i Bohuslän)

Kommer att ha en heldag kring skogsfrågorna hoppas vi kan få med några från LM kretsen det blir en lördag i september.

Plats Risveden, Björns kvarn

Vi ser gärna att de som inom länet är skogsaktiva, driver projekt eller dylikt kommer och berättar. Vi är beredda att abonera buss från t ex Kungälvs resecentrum. Detaljer kommer i slutet av auguste.

adm Tom

Miljöanpassningsåtgärder vid Torps Kraftverk

Hej alla naturskyddare i Lysekil Munkedal

Naturskyddsverket Leva planera att utföra stora förändringsarbeten därför kommer ett samråd att genomföras alltså prövning enligt miljöbankens kapitel 7

(natura 2000) samt (vattenverksamhet). Åtgärder som det gäller bland annat ny regleringsdamm och utrivning av Torps kraftverk.

Synpunkter lämnas senast 20230522 till AFRY Magnus Löfqvist Hamngatan 3 Se-65110 Karlstad eller

magnus.lofqvist@afry.com

Ska vi vara med och lämna synpunkter ?Hör av er till någon i styrelsen eller via vår mail

Nsf Lysekil Munkedal <nsflysekilmunkedal@gmail.com>

Tom

Samråd Lysekil kring Cykel Bana

Något att arbeta med?

 

LYSEKILS KOMMUN 

Dnr: SBN B2022-709 Datum: 2023-04-10 

Samråd enligt 5 kap. 11 § plan- och bygglagen 

Detaljplan för gångoch cykelbana Dalskogen Ulseröd, Torpet 1:51 m.fl., Lysekils kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till detaljplan för gångoch cykelbana Dalskogen Ulseröd. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för att anlägga en ny huvudcykelled från Dalskogen till Ulseröd, mellan väg 162 och väg 161. Detta kräver en breddning av befintlig väg, huvudcykelleden beräknas ha en snittbred om 3.8 meter och är ca 2,7 km lång. Planen syftar till att kunna förbättra livskvalitén för boende och bidra till en positiv miljö och hälsoutveckling

Planförslaget är förenligt med översiktsplanens rekommendationer. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.Detaljplanen skickas ut samråd mellan 2023-04- 12 till och med 2023-05-17. Planförslaget översänds härmed för kännedom och eventuellt yttrande. Fastighetsägare som har hyresgäster ombeds underrätta dessa om planförslaget, då de inte får något eget meddelande om planarbetet

Samhällsbyggnadsnämnden inbjuder till samrådsmöte om planförslaget den 2 maj 2023, kl. 17:00 18:30 i kommunfullmäktigesalen, stadshuset

Anmälan sker via telefon 0523-61 33 42 till Maria Gillberg eller mejl senast 1 maj till: planochbygg@lysekil.se 

Som ett led i kommunens miljömålsarbete skickar vi inte ut handlingarn i pappersform, utan dessa finns tillgängliga kommunens hemsida, www.lysekil.se, i sökrutan skriv 

— 

detaljplaner, klicka länken detaljplaner klicka länken Cykelbanan Dalskogen- 

Ulseröd, Torpet 1:51 med flera

Planhandlingarna finns även tillgängliga i Kommunhuset, Kungsgatan 44, Lysekil, öppettider vardagar kl. 09.00-16.00

Hur lämnar jag mitt yttrande gällande planförslaget

Eventuella synpunkter planförslaget önskar vi få skriftligt via mail, alternativt 

undertecknat via post senast 2023-05-17 Obs! Skriv i yttrandet att det gäller detaljplan för cykelbana Dalskogen Ulseröd diarienummer SBN B2022-709samt ert namn och fastighetsbeteckning. Synpunkterna skickas till en av följande adresser: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Planenheten, 453 80 Lysekil eller epost: planochbygg@lysekil.se 

Vi ber er att formulera er tydligt och kortfattat, gärna i punktform, för att underlätta sammanställningen av inkomna yttranden

Till planhandlingarna hör plankarta och planbeskrivning. Plankartan som är det juridiskt bindande dokumentet som styr exploateringen. Planbeskrivningen förklarar varför plankartan ser ut som den gör och vad den innebär. Den redogör även för utförda utredningar

Ytterligare upplysningar om planarbetet kan lämnas av Frida Mellgren frida.mellgren@lysekil.se eller växlen 0523 613000 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Frida Mellgren, planhandläggare 

— 

Lysekils kommun, 453 80 Lysekil | Tel: 0523-61 30 00 | planochbygg@lysekil.se | www.lysekil.se

Lite som händer i vår på Riks nivån

30/1 – Digitalt möte inför Skogsdagarna 16-24 september

Skogsdagarna 16-24 september vill ge fler personer möjlighet att upptäcka skogen och dess rikedom genom aktiviteter för alla. Denna träff ger dig en introduktion till vad Skogsdagarna är tänkt att vara. Skogsdagarna ska lyfta den mängd av aktiviteter som lokala Naturskyddsföreningar gör runt om i landet dessa dagar och ge förslag på nya aktiviteter. Vi […]

2/2 – Spaning och på gång med Karin och Johanna

Varmt välkommen till Spaningsmöte med Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Karin Lexén som reflekterar kring miljöpolitik och aktuellt inom riksföreningens arbete. Torsdag den 2 februari, kl. 19.00 – 20.00. > Läs mer och anmäl dig senast 1 februari.

9/3 – Spaning och på gång med Karin och Johanna

Varmt välkommen till Spaningsmöte med Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Karin Lexén som reflekterar kring miljöpolitik och aktuellt inom riksföreningens arbete. Torsdag den 9 mars, kl. 19.00 – 20.00. > Läs mer och anmäl dig senast 8 mars.

27/4 – Spaning och på gång med Karin och Johanna

Varmt välkommen till Spaningsmöte med Naturskyddsföreningens ordförande Johanna Sandahl och generalsekreterare Karin Lexén som reflekterar kring miljöpolitik och aktuellt inom riksföreningens arbete. Torsdag den 27 april, kl. 19.00 – 20.00. > Läs mer och anmäl dig senast 26 april.

Lite kring om hur vi arbetar med detaljplaner óch strandskydd

Hej alla här är lite nytt vi arbetar på med våra ärenden och det är inte många fall som går i mot oss.

Åter igen nej av Miljödomstolen för hotell i S Stockevik
Miljödomstolen säger för andra gången nej till hotell och fritidshus i S Stockevik på västra sidan av Skaftö. Domstolen anser att exploateringen kommer att leda till en påtaglig skada på områdets natur- och kulturvärden. I området råder starka riksintressen för dels friluftsliv och dels särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Domstolen bedömer att ingreppet i naturen och påverkan på landskapsbilden blir särskilt omfattande på den höjd med hällmarker där annexbyggnaderna avses uppföras.
Planerad byggnation är omfattande med en investering på ca 700-800 miljoner kr. Allt planerades att byggas i ett stort orört område ut mot havet.
Det märkliga i ärendet är att Lysekils kommun kan gång på gång gå exploatörens intressen. Tyvärr verkar det som att kommunen som myndighet helt saknar juridisk kompetens. Lagstiftningen är så tydlig att kommunen inte borde delta i den här typen av ärenden. Svensk lagstiftning gäller ju även i Lysekil.
Exemplet S Stockevik kommer att vara viktigt för oss lång tid framöver.
MVH
Inge Löfgren
Målnummer: P 4735-21
Dokument: DOM, 2023-01-03
Ny seger för Strandskyddarna.
Stala är ett ärende som MÖD inte tar upp. MBN gav dispens för använda och bygga om en ladugård till bostad.
Strandskyddarna överklagade och anförde att dispens kan inte ges för att ändra ladugård till bostad. Strandskyddarna fick rätt hos länsstyrelsen
och miljödomstolen. Miljööverdomstolen sätter nu punkt i ärendet.
Uppmaning till er med politisk uppgift i Orust: Varför beslutar kommunen gång på gång om att ge dispens för sånt som är olagligt? Politiker borde strikt följa tjänstemännen i en förbudslagstiftning. Det är kanske dags att byta ut politikerna som inte följer lagen.
Hör av er till mig om ni behöver hjälp.
MVH
Inge Löfgren
Målnummer: M 7952-22
Dokument: SLUTLIGT BESLUT, 2022-12-30
Vänliga hälsningar