Debatt kring strandskyddet i bohuslänningen

Allmänhetens frihet kan vara i fara

Replik till
Robert Larsson (M) 28 oktober

Det är alltid bra att vi som driver frågor som påverkar allmänhetens frihet klargör hur våra olika organisationer tänker och hur vi vill förändra vårt samhälle. Moderaterna på Orust med Robert Larsson i spetsen har på ett mycket bra sätt klargjort sin inställning till vår fantastiska allemansrätt och vårt strandskyddssystem. Går deras tankar igenom i strandskyddsutredningen kan vi glömma vår frihet att nå stränder i framtiden, enligt mig. Vi i föreningen Strandskyddarna håller därför inte med om den inriktning som Moderaterna har valt. Vi står fast vid att stödja friheten för allmänheten och 300 meters strandskydd där det behövs och känner tacksamhet att vi har stöd av myndigheter. Det är något som är värt att värna om enligt oss.

Vad som känns lite knepigt är att övriga politiska partier är så tysta i frågan. Strandskyddarna är rädda för att alla politiska partier tycker som Moderaterna på Orust. Men vi hoppas att detta inte stämmer. Nu har ni alla andra ett gyllene tillfälle att ta chansen att visa var ni står i strandskyddsfrågan! Kom fram ur garderoben, så att vi kan se om det finns någon skillnad på er politiska inställning till strandskyddet för allmänheten på Orust och i Bohuslän.

Vi från Strandskyddarna kommer att som demokratisk organisation alltid värna allemansrätten och strandskyddet överallt i Sverige, för än så länge har vi stöd i vår lagstiftning och grundlag. Moderaterna på Orust är också välkomna som medlemmar för vi har troligen även moderater hos oss som ser frågan på samma sätt som oss andra i föreningen. Alla kan läsa mer om hur vi utvecklar, värnar strandskyddet och allemansrätten för alla. Ni kan alltså finna oss på vår hemsida och andra sociala medier.

Tom Hagström
vice ordförande Strandskyddarna

Unikt strandskydd är något att bevara

Replik till
Robert Larsson (M) 28 oktober

Larssons argument för begränsning av strand­skyddet är enbart kortsiktigt och ekonomiskt. Han skänker inte naturen en tanke. Att beskriva strandskyddet som en förbudslagstiftning är grovt vilseledande.

Strandskyddet och alle­mansrätten, unikt för Sverige, har byggts upp och vårdats av generationer, för kommande generationer. Det är till både för att skydda vår tillgång till klippor, stränder och vikar men också för att bevara unika naturmiljöer längs våra kuster och skydda dessa från att förstöras för alltid för såväl för fastboende som den så viktiga turistnäringen.

Att inskränka på strandrätten, och därmed allemansrätten, skulle kanske vara ekonomiskt fördelaktigt på kort sikt, särskilt för en liten grupp nuvarande markägare.

Larssons förslag är att kommunerna själva ska kunna peka ut var ett begränsat strandskydd ska finnas och var det ska upphävas.

Om en kommun, baserat på kortsiktiga ekonomiska argument, upphäver eller inskränker strandskyddet kommer detta för alltid begränsa våra barns och barnbarns tillgång till den unika miljön längs Bohusläns kust.

Gunilla Andersson
medlem i Naturskyddsföreningen
Taget från Bohusläningen och jag har svarat är ni intresserade på replik gå till strandskyddarna grupp nätverk på Facebook
 
300 meters strandskydd – ett dråpslag för Bohuslän
På sitt senaste möte beslutade en enig samhällsbyggnadsnämnd, med representanter för SD, M, S och C på förslag av ordförande Matheus Enholm (SD) att köra över sina egna tjänstemän i en fråga om strandskyddet.

Detta är ett av de första strandskyddsärenden som behandlas av samhällsbyggnadsnämnden sedan Munkedals kommun 2019 beslutade att ta över hanteringen av dessa från miljönämnden i mellersta Bohuslän.

Ärendet gäller dispens för byggande av väg, fritidshus med mera inom strandskyddat område. I en tydlig skrivelse till nämnden anger samhällsbyggnadschefen Elisabeth Linderoth och senior advisor Mats Tillander att åtgärden kräver strandskyddsdispens, att åtgärden är privatiserande, att inga särskilda skäl för dispens föreligger och att området inte ligger inom så kallat LiS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge). Man skriver vidare att det är en uppenbar risk att åtgärderna verkar avhållande för den allemansrättsliga tillgången till strandområdet.

Det är glädjande att förvaltningen sedan man tagit över strandskyddsärenden skapat sig god kunskap i ämnet. Vilket vi från Strandskyddarna var rädda för att så inte skulle ske.

Men vad händer i lilla kommunen Munkedal? Tog man över strandskyddet för att försöka stifta egna lagar och regelverk?

Var syftet i första hand att samhällsbyggnadsnämndens beslutande politiker vill bryta mot strandskyddslagen? Vi har en lagstiftning som är till för att skydda våra stränder från hård exploatering och om man verkligen har skäl till att bygga på stranden kan tillstånd beviljas enligt lagen. Men att på detta sätt köra över strandskyddslagen och skapa eget regelverk är otroligt. Tyvärr var samhällsbyggnadsnämndens politiker helt överens om beslutet.

Länsstyrelsen har beslutat att överpröva ärendet vilket kan betyda att det rivs upp, och vi kommer också att överklaga. Det är bra enligt mig, men tråkigt för den som vill bygga och tror på att våra politiker fixar tillståndet – antagligen har man redan lovat att det löser sig.

Det är viktigt att vi stoppar laglösheten, eftersom om politikerna i samhällsbyggnadsnämnden vill skaffa sig ännu mer makt i denna fråga men inte har rätten att göra det. Resultatet blir då att strandskyddet och allemansrätten kommer att ryka och framtida generationer kommer inte att nå våra vatten på många ställen i vår kommun. Otroligt, men så är verkligheten i dag. Man skäms över våra politiker som bryter mot lagen.

Tom Hagström
vice ordförande Strandskyddarna,

 Frifräsare ett dråpslag för strandskyddet i Bohuslän

ALLA SKULLE TJÄNA PÅ ATT STRANDSKYDDET KONSEKVENT VÄRNAS, SKRIVER TOM HAGSTRÖM FRÅN STRANDSKYDDARNA. (BILD: RONNY B NILSSON)
Replik till
Robert Larsson (M), 14 oktober
Robert Larsson, ordförande för Moderaterna Orust, går hårt åt länsstyrelsen och miljödomstolen i deras ­beslut att godkänna 300- metersregeln för strandskyddet.
Han skriver bland annat: “Det läggs en död hand över enskilda markägares mest värdefulla marker och detta berör tusentals mark­ägare längs våra kuster, sjöstränder eller som har andra vattendrag på sin mark. Vidare berörs alla fritidshusägare och fastboende som kanske inte ens har sjöutsikt eller ett sjönära läge men som befinner sig inom 300-metersgränsen.”
Detta anser vi från Strandskyddarna vara en lätt överdrift.
Vi ser ett mönster, nu när strandskyddsutredningen är inne på de sista veckorna. Att de som vill omarbeta och göra om allemansrätten och strandskyddslagstiftningen driver på i frågan om att i grunden förändra strandskyddet. Men lär de sig aldrig att alla skulle tjäna på att strandskyddet konsekvent värnas?
Sedan 1953 har strandskyddet varit ovärderligt för Bohuskommunernas turistindustri. Det är hög tid att kommunerna börjar lägga om sina planer med inriktningen att strandskyddet ska bestå. Det blir enklare att planera och planerna blir bättre om alla accepterar att vi inte kan fortsätta med en situation där man riskerar att någon ”frifräsare” övertygar kommunpolitikerna om att de ska peta lite till i bestämmelserna. Varje gång detta sker drabbas grannfastigheten av en kapitalförlust. Räknar man om till dagens penningvärde är det fråga om miljardförluster. Till allt detta kommer förlusten av miljöeffekterna där vi förlorar brytpunkterna mellan vatten och land, men detta är ju inget som oroar Moderaterna.
I dag är stränderna en tillgång som vi alla kan njuta av. Strandskyddet är en viktig del av allemans­rätten och att kunna röra oss fritt i naturen bidrar till vår livskvalitet och vårt välmående. De flesta av oss reflekterar nog inte över att det är tack vare strandskyddslagstiftningen som vi har så god tillgång till stränder i Sverige – vi kan promenera, bada, fiska och lägga till med båten utan att stoppas av Privat-skyltar. Det är bara att jämföra med hur det ser ut i många andra länder för att inse att strandskyddet är en unik tillgång som är viktig att värna.
Skyddet av stränderna är oerhört viktigt för de känsliga och värdefulla ekosystem som finns i området där land och vatten möts. Grunda vikar i sjöar och vid kusten hör till våra mest värdefulla och produktiva vattenmiljöer men också till de allra känsligaste. Så det är herrar som Larsson som skapar döda händer i våra kustzoner genom sin exploateringshunger.
Betänk nu att strandskyddslagstiftningen står inför en omfattande omarbetning. Vi vet ännu inte vad utredningen kommer att leda till, men det är djupt oroande att januariöverenskommelsen så tydligt fastställer att det ska bli mycket enklare att bygga strandnära. Strandskyddsreglerna har redan luckrats upp i flera omgångar och sedan 2010 kan kommunerna i sina översikts­planer peka ut områden för landsbygds­utveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-­områden, där det är lättare att upphäva strandskyddet. Dessutom är kommunerna första instans för att bedöma om man har rätt att upphäva strandskyddet och det har enligt oss blivit mycket enklare att få ett upphävande. Ett aktuellt exempel är Munkedal där den politiska nämnden kör över sina egna tjänstemän i frågan om ett strandskyddsärende i Hedekas.
Vi ser alltså med djup tillfredsställelse att läns­styrelsen fick rätt i Miljödomstolen och möjlighet till att utvidga strand­skyddet till 300 meter.
Tom Hagström
vice ordförande Strandskyddarna
Hej alla är det någon som vill svara igen jag ska ska fundera ?
Skrämseltaktik om strandskydd – 50 meter räcke
”VI VILL ATT KOMMUNERNA SJÄLVA FÅR PEKA UT KUST, SJÖAR OCH VATTENDRAG DÄR MAN VILL HA STRANDSKYDD OM 50 METER ELLER ETT UTVIDGAT STRANDSKYDD OM MAXIMALT 100 METER”, SKRIVER ROBERT LARSSON (M). (BILD: DAVID SCHERMAN)
Replik till
Tom Hagström 21 oktober
Tom Hagström skriver att jag vill skapa döda händer i våra kustzoner genom exploateringshunger. Det är verkligen en enorm skrämselpropaganda långtifrån verkligheten i våra landsbygdskommuner längs Bohuskusten.
Jag vill se ett kommunalt självbestämmande över ett bestående strandskydd, där folkvalda politiker gör avvägningar mellan nödvändiga skydd och utveckling.
Länsstyrelsen i Västra Götaland har ansett att ett generellt strandskydd på 100 meter inte alls räcker runt Orust utan i stället genom en förbudslagstiftning utan ersättning infört en 300-metersgräns. Orust har 849 kilometer kustlinje. Skillnaden mellan 100 och 300 meter innebär att staten utan ersättning konfiskerar ägarnas dispositionsrätt till ofantliga nästan 17 000 hektar. Bara på Orust.
Regeringen och miljö­minister Isabella Lövin (MP) konstaterade för några veckor sedan att länsstyrelsen har rätt att besluta att utvidga strandskyddet till högst 300 meter från strandlinjen om det behövs. Man kräver inte ens att länsstyrelsen måste avväga behovet av skydd i förhållande till varje enskild fastighet.
Jag funderar på om detta extremt utvidgade rigorösa strandskydd är någon slags självspäkning för människans försyndelser mot naturen under industrialismen.
I grunden borde ett generellt strandskydd på 50 meter räcka för allmänhetens frihet att röra sig på stigar och gångvägar samt trygga strandlinjens naturvärden.
I stället läggs en död hand över tusentals hektar av enskilda markägares mest värdefulla marker. Detta berör tusentals mark­ägare längs våra kuster, sjöstränder eller som har andra vattendrag eller till och med vattenförande ­diken, på sin mark.
Strandskyddsreglerna som nu innebär strikt skydd 300 meter in på land längs hela Orusts kustlinje hämmar utvecklingsmöjligheterna fullständigt proportionerligt och grundlöst mycket i förhållande till skyddsvärdet. Det anser vi är oförenligt med den grundlagsskyddade äganderätten.
Kommunerna bör därför ges ett större ansvar att själva sköta strandskyddets omfattning och ta ansvar för utvecklingen av boendet och byggandet utmed våra hav, sjöar och vattendrag. Vi vill därför att kommunerna själva får peka ut kust, sjöar och vattendrag där man vill ha strandskydd om 50 meter eller ett utvidgat strandskydd om maximalt 100 meter. Huvudregeln ska vara att utvidgat strandskydd endast ska komma i fråga i begränsade fall, då det behövs för att säker­ställa speciella naturvärden och strandskyddets syften.
Länsstyrelsernas inblandning i strandskyddsärendena bör helt tas bort. Det kommer skapa nya möjligheter för Orust och Sveriges alla landsbygdskommuner att skapa boendemiljöer i vattennära områden och locka till sig nya invånare. Av våra 85 mil kust på Orust kommer vi att kunna säkerställa såväl strandskyddets syfte som möjligheten att hälsa många fler boende välkomna till vår trygga och vackra ö.
Ett reformerat strandskydd skulle gynna landsbygden samt skapa tillväxt, byggnation och jobb utan att hota allmänhetens tillgång till stränder eller goda livsvillkor på land och i vatten för djur och växter. Vår utgångspunkt är att hela Sverige ska kunna växa och leva. Det arbetar vi moderater nu för på alla nivåer i Sverige; kommun, region och riksdag.
Robert Larsson
ordförande Moderaterna Orust
”SKILLNADEN MELLAN 100 OCH 300 METER INNEBÄR ATT STATEN UTAN ERSÄTTNING KONFISKERAR ÄGARNAS DISPOSITIONSRÄTT TILL OFANTLIGA NÄSTAN 17 000 HEKTAR”, SKRIVER ROBERT LARSSON (M). (BILD: KARL AF GEIJERSTAM)
Vi har i dag i Sverige ett generellt strandskydd på 100 meter, men runtom i landet har länsstyrelserna de senaste fem åren arbetat med att införa en 300-metersgräns i stället.
Orust har 849 kilometer kustlinje. Skillnaden mellan 100 och 300 meter innebär att staten utan ersättning konfiskerar ägarnas dispositionsrätt till ofantliga nästan 17 000 hektar. Bara på Orust. Det läggs en död hand över enskilda markägares mest värdefulla marker och detta berör tusentals markägare längs våra kuster, sjöstränder eller som har andra vattendrag på sin mark. Vidare berörs alla fritidshusägare och fastboende som kanske inte ens har sjöutsikt eller ett sjönära läge men som befinner sig inom 300- metersgränsen.
Bakgrunden är att regeringen 2009 uppdrog åt Naturvårdsverket att i specifika fall kunna utvidga strandskyddet upp till 300 meter om det behövs för att säkerställa strandskyddets båda syften. Dessa syften är att långsiktigt trygga förutsättningar för allemansrättslig tillgång till stranden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten.
På de allra flesta håll på Orust räcker 100-metersgränsen mer än väl för att säkerställa dessa syften.
I Naturvårdsverkets riktlinjer kap 3.1 listas enligt prop. 2008/09:119 s 99 sju stycken kan–satser, där ett utvidgat strandskydd kan vara motiverat. De flesta av dessa berör sådant som, grunda havsbottnar, ekologiskt känsliga områden med mera. Sådant som berör själva strandområdet men knappast 300 meter upp på bergen eller in i skogen. Den viktigaste punkten som länsstyrelser runt om i landet hänvisar till är punkt 2 i dessa riktlinjer. Där står att områden som omfattas av riksintresse kan motivera till ett utökat strandskydd. Så långt allt väl om det nu inte vore så att enligt Miljöbalken 4 kap 2–8§§ listas i stort sett hela svenska kusten med skärgårdsområden, alla sjöar, älvar, åar och mindre vattendrag som riksintresse.
Med hänvisning till detta utvidgas strandskyddet nu till ett närmast generellt strandskyddsområde om 300 meter i hela vårt land.
Det är högst tveksamt om länsstyrelsens naturvårds­enheter runt om i landet verkligen följt de intentioner som regeringen gav 2009 med ett krav på bättre motivering till de områden där ett utökat strandskydd kan vara motiverat.
Landsbygdsföretagare som vill bredda sin verksamhet inom besöksnäringen får inom 300-metersgränsen exempelvis inte anlägga vandringsleder, ridvägar, cykelbanor eller liknande. Vill man bidra till fisketurism, båtliv eller kajakverksamhet görs det lämpligen mer än 300 meter från stranden. Som bofast eller fritidshusägare inom strandskyddat område får du inte, anlägga en gräsmatta, plantera en häck eller bygga en vedbod.
Man kan ibland förledas att tro att vi i vårt avlånga land har brist på obebyggda och opåverkade stränder.
Av Orust kustlinje på 849 kilometer är cirka fem procent exploaterad. Strandskyddslagstiftningen utreds just nu av regeringen igen. För att kunna förverkliga vårt fantastiska utrymme för hållbar tillväxt på Orust är det helt avgörande att staten slutar konfiskera enskilda människors ägande till 17 000 hektar mellan 100 och 300 meter från strandlinjen.
Robert Larsson
ordförande Moderaterna Orust

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.