Träd är till nytta för människor, djur och växter.

Välkommen Tisdag 16 okt. kl 18.30 – 21.15, Hörsal 2 Mimers kulturhus, Kungälv
Träd är till nytta för människor, djur och växter. En promenad i stadens gröna parker minskar stress och ger ökat välbefinnande, bidrar till rekreation och hälsa. Men träd och grönska minskar när städer växer och förtätas. Och träd utsätts för stora påfrestningar i miljö med sten och asfalt. Hur kan projektet Värdering av ekosystemtjänster av urban grönska användas i stadsplanering och vad innebär metoden? Hur kan forskning om val av träd få betydelse för att skapa långsiktigt hållbara stadsmiljöer med grönska som trivs och utvecklas? Hur arbetar Kungälvs kommun för att skapa och bevara grönskande stadsmiljöer?
Kom och lyssna, ställ frågor och diskutera! Ingen anmälan, ingen avgift

Program Nyttan av träd och grönska i städer Jenny Klingberg, Miljöforskningsinformatör, Göteborgs Botaniska Trädgård. Arbetar bland annat med Botaniskas hemsida med fokus på information om klimatförändringar och deras effekt på växter. Ingick i en forskargrupp som skapat en ny metod för att värdera ekosystemtjänster av grönska.

Val av träd för framtidens parker och gator – utmaningar och lösningar Henrik Sjöman, Botanist och Vetenskaplig Intendent, Göteborgs Botaniska Trädgård. Forskar och undervisar om växtmaterial och växtanvändning vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Speciell inriktning på olika trädarter och varför de är framgångsrika i olika miljöer som exempelvis torra och varma klimat.

Grönskan i Kungälv – planering, projektering, plantering och skötsel Hur arbetar Kungälvs kommun med grönskande stadsmiljöer? Hanna Bäck, Trädgårdsingenjör, Kungälvs kommun

Inventering av skyddsvärda träd Peter Andréasson, fd stadsträdgårdsmästare i Kungälv

Arrangör: Naturskyddsföreningen och Kungälvs kommun (Kungälv och Planeten)

Mer info: https://www.kungalv.se/kultur–fritid/